“Beyond Black & White”

22.10.2020 – 01.12.2020

galerie frank elbaz @ 75 FAUBOURG

25.02.2020 – 14.04.2020

Kenny Scharf – “Paradis Perdu”

20.10.2018 – 21.12.2018

Simon Schwyzer – “Constellation”

12.04.2018 – 30.06.2018

Amos Gitaï – “Coup d’État”

20.04.2017 – 02.06.2017

Kim Tschang-Yeul

17.03.2016 – 07.05.2016

Enrico Dagnino – “#Untitled”

29.10.2015 – 11.12.2015

Qiu Anxiong – “E-motion”

27.05.2014 – 30.06.2014

Florence Cassez

14.06.2012 – 16.06.2012

Mahi Binebine

16.04.2008 – 17.05.2008

Liu Guosong

04.03.2008 – 26.03.2008

Zhao Guanghui

07.02.2008 – 01.03.2008

Stéphane Graff – “Black Box”

10.05.2007 – 02.06.2007

Baba Anand

21.03.2007 – 21.04.2007

Qiu Shihua

01.12.2006 – 31.12.2006

Yue Minjun – “Manipulation”

26.10.2006 – 25.11.2006

Hung Tung Lu

14.09.2006 – 18.10.2006

Chao Chung Hsiang

02.06.2004 – 31.07.2004